Nejčastější dotazy

Služby prodejních terminálů

CO TO JE POS ID/TID?

POS ID/TID je číslo terminalu. Je viditelné na každém dokumentu vytištěném tímto prodejním terminálem v levém horním rohu účtenky pod vašimi kontaktními údaji nebo na samolepce na prodejním terminálu. TOTO ČÍSLO LASKAVĚ UVÁDĚJTE VŽDY, KDYŽ SE OBRACÍTE NA CENTRUM OBSLUHY AKCEPTANTA OHLEDNĚ PRODEJNÍHO TERMINÁLU. Usnadní to a urychlí řešení problému.

CO ZNAMENÁ ZPRÁVA "VOLEJTE MMB PLATEBNÍ SLUŽBY" NA PLATEBNÍM TERMINÁLU?

Pokud se na displeji terminálu zobrazí “Volejte MMB platební Služby” kotaktujte Centrum obsluhy akceptanta. Tato zpráva znamená, že transakce vyžaduje hlasovou autorizaci ze strany banky. V takovém případě požádá zaměstnec centra obsluhy akceptanta Vašeho zákazníka, aby uvedl osobní informace, které umožní jeho identifikaci (jméno vyražené na kartě, místo bydliště, datum narození, číslo dokumentu totožnosti nebo pasu nebo název banky, která kartu vydala). V tomto případě existují tři možné odpovědi:

  • Povolte transakci. Zaměstnanec Centra obsluhy akceptanta poskytne obchodníkovi autorizační kód, který je nutné ručně zadat na prodejním terminálu.

  • Odmítněte transakci (banka zákazníka transakci neschválí).

  • Odeberte kartu.

MOHU AKCEPTOVAT PLATBU KARTOU VYDANOU NA JMÉNO JINÉ OSOBY (NAPŘ. MANŽELA / MANŽELKY)?

Použití karty jinou osobou než je její držitel není povoleno. Kartu smí používat jen osoba, jejíž jméno je uvedeno na kartě. Proto nesmí obchodník (prodejce) akceptovat jakoukoliv platbu pomocí karty, jejímž držitelem není osoba, která platbu provádí a to i v případě, že se jedná o manžela/manželku držitele. Toto pravidlo vyplývá ze Zákona o platebních elektronických prostředcích a dohodách o platebních kartách uzavřených mezi bankou a držitelem karty.

CO MÁM DĚLAT SE ZTRACENOU A NALEZENOU KARTOU? MOHU ZJISTIT ADRESU DRŽITELE KARTY A POSLAT MU JI?

Ztracená a nalezená karta by měla být vrácena bance, která ji vydala nebo organizaci, jejíž logo je na kartě. Karta je majetkem vydávající banky, nikoliv osoby, jejíž jméno je na kartě uvedeno

ZÁKAZNÍK NĚKOLIKRÁT ZADAL ŠPATNÝ PIN. KARTU NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT PRO DALŠÍ TRANSAKCI.

Z důvodu bezpečnosti držitele karty se karta po třech neúspěšných pokusech o zadání osobního identifikačního kódu zablokuje, nebo ji v případě transakcí ATM přístroj zadrží. V takovém případě má prodejní místo právo kartu zadržet. Pokud došlo k zablokování nebo zadržení karty, držitel karty by se měl obrátit na banku, která kartu vydala (v závislosti na bance dostane držitel nový osobní identifikační kód nebo novou platební kartu). – this paragraph without „(v závislosti na bance dostane držitel nový osobní identifikační kód nebo novou platební kartu)“.

CO JE PŘEDPLACENÁ KARTA? PROČ NA NÍ NENÍ JMÉNO NOSITELE?

Předplacená karta nevyžaduje účet v bance, která kartu vydala (karta má svůj zvláštní účet). Některé předplacené karty nejsou vydány konkrétní osobě, což znamená, že mohou být použity kýmkoliv, kdo se na podpisovém proužku karty podepíše jako její uživatel. Aby bylo možné provést transakci, na účet karty je nejprve nutné převést určitou částku. Takovou kartu je možné dát třetí osobě jako dárek. Po vyčerpání částky, která je na účtu karty k dispozici, je možné na účet převést další peníze.

EXISTUJE NĚJAKÝ PRÁVNÍ PODKLAD K TOMU, ABY BYLO MOŽNÉ PŘINUTIT DRŽITELE KARTY K PODPISU KARTY, I KDYŽ JE TŘEBA ZADAT PIN? MOHU AKCEPTOVAT NEPODEPSANOU KARTU?

Podpis na kartě vyžadují předpisy, na kterých se dohodla banka s držitelem. Nepodepsaná karta je neplatná a prodejce ji nesmí akceptovat. Nepodepsání karty je nebezpečné pro jejího držitele, protože tím vzniká nebezpečí, že kartu podepíše a použije neoprávněná osoba ještě před jejím zrušením. Pokud prodejce dostane nepodepsanou kartu, měl by požádat kupujícího, aby kartu podepsal, předložil doklad totožnosti a pak ověřit podpis porovnání s podrobnostmi na kartě a na dokladu totožnosti, který mu byl předložen. Pokud držitel karty odmítne podepsat kartu, prodejce nesmí platbu akceptovat.

PROČ PRODEJNÍ TERMINÁL NĚKDY POŽADUJE POTVRZENÍ PODPISEM A NĚKDY STAČÍ PIN? NA ČEM TO ZÁVISÍ?

Forma akceptace platební transakce závisí na mnoha faktorech, takže to, zda je držitel karty požádán, aby se podepsal nebo zadal PIN, závisí mimo jiné na typu karty, pravidlech organizace, která platební kartu vydala, rozhodnutí banky, která kartu vydala a typu a programovém vybavení terminálu na místě prodeje, ve kterém transakce probíhá. V současné době stále stoupá počet karet s mikroprocesorem, které zpravidla vyžadují zadání PIN k potvrzení transakce.

KARTA SE MI ZDÁ FALEŠNÁ. CO BYCH MĚL DĚLAT?

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, obraťte se na Centrum obsluhy akceptanta.

JAKÝ DRUH PAPÍRU BYCH SI MĚL KOUPIT, ABY KVALITA ÚČTENEK POTVRZJÍCÍCH TRASNAKCI BYLA DOBRÁ?

Pro modely Move3500, Move5000, Desk3500, Desk5000 používejte role o šířce 57 mm a max. průměr role je 40 mm.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ SE TERMINÁLU OBJEVÍ SDĚLENÍ „ZADRŽET KARTU“ V PŘÍPADĚ ZTRACENÉ A NALEZENÉ KARTY?

Požadavek zadržet kartu znamená, že vydávající banka zkontrolovala svoji databázi a vydala pokyn k zadržení karty. Pokyn k zadržení karty může být vydán telefonicky zaměstnancem Centra obsluhy akceptanta společnosti MMB Platební služby nebo se může zobrazit na displeji prodejního terminálu (jedinou výjimkou, kdy je možné neuposlechnout pokynu k zadržení karty, je ohrožení života nebo zdraví, v takovém případě se požaduje, aby obchodník popsal incident a poslal popis společnosti MMB Platební služby – viz laskavě formulář k vytisknutí níže).

Obchodník může vysvětlit zákazníkovi, že si banka vyžádala zadržení karty (majitelem karty je banka a nikoliv její držitel). Se zadrženou nebo nalezenou kartou byste měli naložit následovně s ohledem na její typ:

  • Pokud se jedná o kartu s magnetickým proužkem – proveďte rozstřižení mezi magnetickým páskem a páskem pro podpis tak, aby přestřižení dosáhlo od 1/2 do 2/3 délky karty. Střih by měl začít od hrany bez hologramu a neměli byste při tom poškodit magnetický proužek, podpisový proužek a hologram.

  • V případě karty s mikroprocesorem (čipem) odstřihněte horní pravý roh karty (roh protilehlý čipu) pod úhlem 45° do hloubky -2.5 cm.

Zašlete takovou kartu s vyplněnou a podepsanou zprávou o zadržení (dostali jste odpovídající formulář od vaše obchodního zástupce společně s dokumentací v průběhu instalace terminálu na obchodním místě) a s popisem (formulář k vytištění je uveden) poštou na adresu MMB Platební služby uvedenou na formuláři.

PROČ SE NA DISPLEJI OBJEVUJE HLÁŠENÍ „ODMÍTNUTO“?

Existuje mnoho důvodů pro odmítnutí karty a ty závisejí na bance, která kartu vydala. Jen banka, která kartu vydala, smí a může poskytnout držiteli odpověď. Aby se předešlo tomu, že odmítnutí je komunikační chybou, můžete se pokusit o opakované provedení transakce.

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE PODAT REKLAMACI?

Podat reklamaci je možné následujícími způsoby:

 

Telefonicky – prostřednictvím našeho Centra Obsluhy Akceptanta.

Elektronickou poštou – zasláním zprávy na adresu e-mail COA@monetaplatebnisluzby.cz,

Písemně – zasláním zprávy na naši korespondenční adresu Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 V sídle společnosti MONETA – Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (písemně nebo ústně)

JAKÝM ZPŮSOBEM JE MOŽNÉ DOSTAT ODPOVĚĎ NA REKLAMACI?

Odpověď na reklamaci je možné obdržet prostřednictvím jednoho z níže uvedených způsobů:

Elektronickou poštou – odpověď bude odeslána na e-mailovou adresu akceptanta.

Písemně – odpověď bude odeslána na korespondenční adresu akceptanta.

JAK DLOUHO TRVÁ REKLAMAČNÍ PROCES?

Reklamace se verifikuje okamžitě po jejím obdržení, nejpozději však do 15 pracovních dnů. V komplikovaných případech, které znemožňují vypořádání reklamace a udělení odpovědi ve výše uvedeném termínu do 15 pracovních dnů, se může tento termín prodloužit. Maximálně však do 35 pracovních dnů od nahlášení reklamace. O příčinách, které způsobily zpoždění, o plánovaném termínu vypořádání reklamace a o udělení odpovědi, bude Akceptant informován.

Spolupráce s MMB Platební služby

JAK MĚNIT ÚDAJE O SPOLEČNOSTI?

Údaje o společnosti je možné měnit písemným pokynem zákazníka, ke kterému jsou přiloženy příslušné registrační dokumenty (jako je daňové registrační číslo, identifikační číslo podniku, zápis do obchodního rejstříku).

V případě jakékoliv změny osobních údajů (název společnosti nebo jména zástupců společnosti), mohou být změny provedeny na základě fotokopie dokladu totožnosti nebo relevantních dokumentů.
Korespondenční adresa se může měnit na základě písemného pokynu zákazníka, aniž by bylo nutné přikládat jakékoliv dokumenty.

JAK MĚNIT ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU?

Číslo bankovního účtu je možné měnit jen na základě písemného pokynu zákazníka. V dokumentu je uveden podpis, který odpovídá podpisu na smlouvě, kterou klient uzavřel se společnostní MMB Platební služby. Tento dokument musí být zaslán v originále.

KDE NAJDU INFORMACE O PŘÍSLUŠNÝCH MEZIBANKOVNÍCH POPLATÍCH A DALŠÍCH PŘEDPISECH PLATEBNÍCH ORGANIZACÍ?

Informace o příslušných mezibankovních poplatcích a systémových platbách a také platných předpisech platebních organizací je možné najít na webových stránkách VISA i MASTERCARD.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA PRO AKCEPTACI PLATEB POMOCÍ KARTY?

Obchodník a další osoby, které zpracovávají karetní transakce, by měli postupovat podle Podmínek pro akceptaci platebních nástrojů. Tyto podmínky jsou přiloženy ke Smlouvě o akceptaci plateb pomocí karty.

Kontakt

Máte dotaz? Napište nám! Náš tým odborníků je Vám k dispozici.

Centrum Obsluhy Akceptanta*
Tel. +420 296 180 990
e-mail: coa@monetaplatebnisluzby.cz
Pracujeme 24/7

*poplatky za připojení dle tarifu poskytovatele

Zákaznická podpora

    Kliknutím na zaškrtávací políčko výslovně souhlasím s tím, že společnost EVO Czech Republic s.r.o. shromažďuje, zpracovává a používá údaje, které jsem poskytl(a) společnosti EVO Czech Republic za účelem zpracování mé žádosti. Tyto údaje mohou obsahovat zvláštní typy osobních údajů v souladu s článkem 9, odstavcem 1 nařízení GDPR. Svůj souhlas mohu kdykoli stáhnout bez uvedení důvodů odesláním e-mailu na GDPR@monetaplatebnisluzby.cz nebo poštou na adresu společnosti EVO Czech Republic s.r.o.: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.